top of page

Allmänna konsulttjänstevillkor

Gäller från 2021-09-27

Svenska villkorstexten gäller före den Engelska

§1 INLEDNING

1.1 Dessa bestämmelser gäller, om inte annat angivits skriftligen i avtalet mellan parterna.

§2 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE

2.1 Konsulten åtar sig att genomföra det uppdrag som beskrivs i avtalet mellan Konsulten och Beställaren.

2.2 Om inte annat framgår av avtalet, omfattar Konsultens åtagande enbart tjänster.

2.3 Beställaren ska förse Konsulten med instruktioner och med allt sådant underlag, som erfordras för att Konsulten ska kunna utföra uppdraget. Beställaren svarar för arbetsledning och kontroll. Beställaren har ansvaret för samordning enligt arbetsmiljölagen.

2.4 Konsulten ansvarar för att uppdraget färdigställs till viss tidpunkt endast om detta uttryckligen anges i avtalet.

§3 PERSONAL

3.1 Om person, som är engagerad i uppdraget, slutar sin anställning, sjukskrivs under längre tid, inkallas, begär föräldra-ledighet eller är frånvarande av liknande skäl, ska Konsulten utse annan lämplig person att genomföra uppdraget. Om Konsulten inte klarar av att ersätta personal i uppdraget har Part rätt att avsluta ingångna avtal och uppdrag.

3.2 Konsulten har rätt att anlita underkonsult för att genomföra viss del av uppdraget.

§4 ERSÄTTNING

4.1 Överenskommelse om fast pris ska träffas skriftligen. Har så inte skett, är avtalet ett löpande räkningsavtal. Prisuppskattning eller liknande är inte bindande som fast pris. Debitering på löpande räkning sker med de timarvoden som framgår av avtalet eller annars med de timpriser som Konsulten tillämpar vid tiden för utförande av arbetet.

4.1.1 Överdebitering vid fastprisuppdrag. Om uppdraget är angivet som ett fastprisuppdrag har Konsulten rätt att utan att meddela kunden i förväg debitera upp till 15% över det överenskomna fastpriset om Konsulten kan dokumentera att det görs på grund av oförutsedda händelser inkluderande men inte enbart beroende av Kundens datorhälsa och driftleverantörers problem.

4.2 Konsulten har också rätt till ersättning för kostnader mm enligt följande: 

4.2.1 Rese- och traktamentsersättning med belopp, som motsvarar självkostnad.

4.2.2 Restidsersättning under ordinarie arbetstid med timarvode, bestämt enligt 4.1, och vid resor på annan tid med halvt sådant timarvode.

4.2.3 För överenskommet övertidsarbete under helgfria måndagar - fredagar, kl 06.00-20.00, med 150 % av timarvode och med 200 % under annan tid.

4.2.4 För eventuella utlägg som Beställaren ska bekosta, med självkostnad och ett rimligt påslag för administration.

4.3 Konsulten har rätt att vid varje kalenderårsskifte höja ersättningar som inte omfattas av fast pris i förhållande till ändringen av LCI tjänstemän SNI 2007 under det gångna kalenderåret. 

4.4 Överenskomna priser, ersättnings-normer eller belopp omfattar inte mervärdeskatt eller annan skatt eller avgift eller liknande pålaga.

4.5 Betalning ska ske i svenska kronor (SEK) om inte annat överenskommits mellan Vanjos och Beställaren.  Om parterna uttryckligen avtalat det eller om det följer av tvingande lag att betalning ska ske i annan valuta än SEK, har Konsulten rätt att omräkna alla ersättningar enligt följande: Omräkning får ske, om värdet av avtalad valuta i förhållande till SEK på förfallodagen har ändrats med mer än två procent från avtalsdagen. De valutakurser som ska användas är mittkurser (snittkurs mellan sälj- och köpkurser) som för avtalsdagen resp. förfallodagen noterats av Riksbanken.

§5 BETALNING

5.1 Konsulten har rätt att löpande fakturera utfört arbete två gånger per månad. Av fakturan ska framgå antalet arbetstimmar och timarvode för varje i uppdraget deltagande person och/eller avtalad fast-pris tjänst.

5.2 Betalning ska ske senast 15 dagar från fakturans datum.

5.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.

5.4 Om betalning uteblir från Beställaren trots 2 påminnelser har Konsulten rätt att stänga av eller förhindra Beställarens användning av funktioner och tjänster som är berörda av avtalet. När Beställaren har betalt ska Konsulten återställa sådan blockering.

5.5 Konsulten har rätt att använda sig av inkassotjänster för att få betalt om Beställaren underlåter att betala trots påminnelser.

§6 ÄGANDERÄTT mm

6.1 Äganderätten till system, program, dokumentation och dylikt, som tillkommit i anledning av uppdraget och som Beställaren särskilt beställt och bekostat, är Beställarens, sedan han erlagt full betalning.

6.2 Äganderätten och upphovsrätten till metoder, program, system, dokumentation och dylikt, som inte beställts och bekostats av Beställaren, är Konsultens. Beställaren får inte utan särskilt avtal nyttja, mångfaldiga, överlåta eller exploatera sådan egendom.

6.3 Konsulten har rätten till det know-how, som erhålls genom uppdraget.

6.4 Konsulten förbehåller sig i före-kommande fall äganderätten till levererad vara, tills full betalning för hela leveransen skett.

§7 SEKRETESS

7.1 Konsulten har rätt att offentligt referera till Beställarens val av Konsultens tjänster och den typ av tjänster som tillhandahållits. Konsulten får vidare, med Beställarens i förväg lämnade skriftliga medgivande, offentligt referera till den lösning som införts eller ska införas samt publicera en översiktlig beskrivning med synpunkter på skäl för Beställarens val och nytta för Beställaren.

7.2 Parterna förbinder sig att inte utlämna känslig information om varandra till obehörig. Som konfidentiell information anses inte uppgift, som redan blivit allmänt känd eller rättmätigt erhållits från tredje man. Sekretessvillkor i övrigt ska regleras i särskild handling.

§8 ANSVAR

8.1 Konsulten har projektansvar, projekt-ledningsansvar eller ansvar för funktionalitet, tillgänglighet, prestanda eller motsvarande endast enligt uttrycklig överenskommelse.

8.2 Konsultens skadeståndsansvar är, såvida skadan inte förorsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet, begränsat till direkt skada, som Konsulten förorsakat av vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte indirekt skada som t.ex. utebliven inkomst, vinst eller besparing, produktionsbortfall, förlust av data, tredjemansskador eller följdskador.

8.3 Om Konsulten har ansvar för viss leveranstid, utgår vid försening vite. Konsulten kan inte åläggas vite om förseningen är orsakad av Beställaren eller av händelse som är utom Konsultens kontroll. Vitets belopp är max 0,5% av avtalets värde per försenad vecka, dock max 10% av avtalets totala värde och aldrig mer än den summa Beställaren hittills har betalt Konsulten för tjänster inom avtalet.

8.4 Konsulten har samma ansvar för under-konsults arbete som för eget arbete. För hårdvara eller annan utrustning eller system- eller standardprogramvara, som Konsulten levererat, är Konsultens ansvar begränsat till det ansvar, som resp.  leverantör har.

8.5 Konsultens sammanlagda skadestånds-skyldighet - inkl. ev. vite - begränsas till ett belopp, som motsvarar 25 % av ett motsvarande beräkningsunderlag, som det som anges i 8.3. Konsulten är inte skyldig att därutöver återbetala uppburen ersättning.

8.6 Beställarens rätt till skadestånd, vite eller annan ersättning är förverkad, om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från det skadeståndsgrunden upptäcktes eller bort upptäckas. Konsultens ansvar för dolda fel eller annat är i allt fall begränsat till fel eller omständighet som upptäckts och påpekats inom sex månader efter att uppdraget avslutats respektive i uppdrag, som varat under mer än ett år, efter att berörd del av tjänsterna utförts.

§9 INTRÅNG I IMMATERIELL RÄTTIGHET

9.1 Konsulten äger för all framtid alla rättigheter till metoder, idéer, processer, verktyg, know-how och liknande som Konsulten har skapat och använt under den tid som Konsulten utfört sina tjänster till Beställaren.

9.2 Om Konsulten inte gör en patentsökning som en del av Tjänsterna och eftersom Konsulten inte automatiskt gör patentsökningsökningar, kan Konsulten inte garantera att den immateriella rättighet som licensierats av Vanjos Consulting till Kunden under Tjänsterna inte kränker rättigheter för tredje man. Konsulten ansvarar för att avtalsenligt nyttjande av system, produkt eller dokumentation, som Konsulten utvecklat och tillhandahållit i övrigt, inte innebär intrång i tredje mans patent-, upphovs- eller varumärkesrätt. Beställaren är skyldig att genast meddela Konsulten, om sådant intrång påstås eller kan befaras.

§10 FORCE MAJEURE 

10.1 Om fullgörandet av Konsultens prestation förhindras av någon oförutsedd omständighet utanför Konsultens kontroll, ska detta medföra att Konsulten dels är befriad från skadestånd, vite och andra påföljder, dels har rätt till tidsförlängning. Om uppdraget i sådant fall till väsentlig del förhindras i mer än tre månader, har Konsulten rätt att häva avtalet utan ersättningsskyldighet.

§11 HÄVNING

11.1 Beställaren har rätt att häva avtalet, om Konsulten på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet och trots uppmaning inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Beställaren har dock inte rätt att häva avtalet pga. försening, förrän Beställaren blivit berättigad till maximalt vite. Om Beställaren hävt avtalet enligt denna punkt, har Konsulten, liksom vid hävning enligt § 10, rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader, i den mån resultatet av Konsultens arbete används eller kan användas på ett meningsfullt sätt.

11.2 Konsulten har rätt att häva avtalet, om Beställaren på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet och trots uppmaning inte utan oskäligt uppehåll vidtagit rättelse.

11.3 Part har rätt att häva avtalet, om den andra parten försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt betal­ningarna eller ändå kan anses vara på obestånd.

§12 TVISTER

12.1 Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av avtalet ska avgöras av allmän domstol.

§13 TILLÄMPLIG LAG

13.1 Svensk lag ska tillämpas på avtalet.

§14 SPRÅK

14.1 Svenska texten av dessa allmänna konsultvillkor gäller alltid före den engelska versionen.

Ändringar

2020-10-01 |  .   | Första online version (från PDF)

2021-09-27 | 4.5  | Förtydligande av valuta

bottom of page